Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2
Budowa altan śmietnikowych

ZMIANY:
2017-05-31 12:46:14: Dodano plik odpowiedzi do przetargu.doc
2017-05-30 14:59:58: Dodano plik zmiana terminu.docx
Zakres prac obejmuje budowę wiat śmietnikowych przy ulicy: Kolejowej (2 szt.), Armii Krajowej (1 szt.), Popiełuszki (1 szt.)
 
GK.7031.6.1.2017.R
                        Krosno, dnia 18.05.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO

Godziny pracy :
poniedziałek od 73o  do 163o ,wtorek – czwartek od 730-1530,piątek od 730-1430
tel. 13 47 43 640       
fax 13 47 43 625

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienione zarządzeniem  Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 kwietnia 2014r.– publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).
Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.


3. Przedmiot zamówienia

„Budowa altan śmietnikowych”
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000 - 7 Roboty budowlane
45223100 - 7 Montaż konstrukcji metalowych  
45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 
3.1. Zakres prac obejmuje budowę wiat śmietnikowych przy ulicy: Kolejowej (2 szt.), Armii Krajowej (1 szt.), Popiełuszki (1 szt.)
3.1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym,  przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a obejmuje między innymi:
•    Wykonanie robót ziemnych w celu wykonania stóp fundamentowych i podłoża pod wiaty,
•    Wykonanie podbudowy i robót brukarskich pod wiaty śmietnikowe,
•    Zakup i dostawa konstrukcji stalowej malowanej wiat w ilości 4 szt.,
•    Montaż wiat śmietnikowych stalowych w ilości 4 szt.,
•    Wykonanie prac porządkowych w miejscach prowadzonych robót,

ponadto w wycenie należy uwzględnić m. in. :
•    Wykonanie innych niezbędnych robót związanych z budową przedmiotowych wiat śmietnikowych np. uporządkowanie terenu, karczowanie zarośli, demontaż, wywóz i zagospodarowanie istniejącego utwardzenia, przesadzenie drzewek itp.

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie ilości wiat śmietnikowych do wykonania.

4. Termin realizacji:
1)    Planowany termin realizacji zamówienia:
a)    rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
b)    zakończenie: do dnia 29.08.2017 r.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia w przypadkach uzasadnionych i nie możliwych wcześniej do przewidzenia.

5. Warunki wymagane od wykonawców:
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowany na podstawie załączonego do niniejszej specyfikacji Projektu budowlanego, Przedmiaru robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych – potwierdzający cenę ofertową.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej dwa zamówienia) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego - Załącznik Nr 2.
5. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania pracami objętymi zamówieniem wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – Załącznik Nr 3.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno–budowlanej.
Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co najmniej jedną osobą   o ww. uprawnieniach, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.  
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

6. Informacje:
1.    W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.    Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym wypełnionym na podstawie dostarczonego przez Inwestora przedmiaru robót, a zamówienie podlega rozliczeniu ryczałtowemu na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie, włączając w to:
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych
  zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót,
- koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie instrukcjami i przepisami,
- koszty uporządkowania terenu  budowy po wykonaniu robót.
3.    Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane i zastosowane materiały. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
4.    Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
5.    Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady może usunąć Zamawiający poprzez zlecenie ich usunięcia stronie trzeciej oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
6.    Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej zawartej w umowie wynikającej ze złożonej oferty. Zabezpieczenie zostanie wniesione w *[pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, bądź w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości].
70 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
     30 % kwoty zabezpieczenia pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi    
         za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za       
      wady.
7.    Warunki płatności: podstawę wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy protokół końcowego przedmiotu umowy. Termin płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
8.     Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
        
7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
1) Maria Hućko-Karp - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna,ul. Staszica 2 (parter, pokój Nr 14), w godz.: poniedziałek od 730 do 1630, wtorek-czwartek 730-1530 , piątek 730-1430 tel. (13 47 43 640). Sposób porozumiewania się: pisemnie lub faksem - nr (13) 47 43 624.

8. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Lwowska 28a
38-400    KROSNO
Oferta na: „Budowę altan śmietnikowych”

NIE OTWIERAĆ PRZED 01.06.2017 r. przed godz. 14.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 31.05.2017 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pokój            nr 14, w dniu 01.06.2017 r. o godz. 14.00.

9. Kryterium oceny ofert :
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
- Najniższa cena- 100%

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:
1.    Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej
2.    Załącznik Nr 2  - informacja o doświadczeniu Wykonawcy
3.    Załącznik Nr 3 – wykaz osób  przewidzianych do realizacji zamówienia
4.    Przedmiar robót
5.    Projekt budowlany
6.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó
Data składania ofert:
2017-05-31 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2017-05-18 14:48:00
PublikującyAnna Danecka 2017-05-18 14:48:00
Modyfikował(a) Anna Danecka 2017-05-31 12:46:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 1 -Oferta 50.00 KbPlik doc
2. Załącznik 2-Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac 55.00 KbPlik doc
3. Załącznik 3-Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane 53.50 KbPlik doc
4. Załączniki 4.50 MBPlik zip
5. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 13.62 KbPlik doc
6. Odpowiedzi do przetargu 51.50 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2018r. 19:41:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.