Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 31 grudnia 2022 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (laboratorium symulacji lotów) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-02-06 16:54:37: Dodano wynik do przetargu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 31 grudnia 2022 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (laboratorium symulacji lotów) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym.

Przedmiot najmu obejmuje laboratorium symulacji lotów, zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Laboratorium jest wyposażone m.in. w naziemne urządzenie treningowe samolotu (symulator lotów) ELITE Evolution S812 FNTP II. Infrastruktura przeznaczona jest do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zostanie oddana w najem na czas określony do 31.12.2022 r.

Wywoławczy czynsz ryczałtowy wynosi  400,00 zł.  Wywoławcza stawka jednostkowa za godzinę zegarową lotu FNTP II wynosi 35,00 zł. Do cen uzyskanych w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, kryteriach oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zostały określone w „Warunkach Przetargu”.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 025 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5.
Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) powinno wpłynąć przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie nr 44 1240 2311 1111 0010 6149 4238  w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 10.00. W tytule należności należy umieścić zapis: „Wadium za najem infrastruktury”.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”, pozycja „Przetargi” oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie: www.zsp3.krosno.pl. Pytania dotyczące przetargu należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres ri@um.krosno.pl, wpisując w tytule wiadomości „Przetarg na najem infrastruktury”.

Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Informację o zmianie warunków przetargu lub odwołaniu przetargu podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.
Data składania ofert:
2018-02-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-06 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŚnieżek Anna 2018-01-05 13:00:00
PublikującyAnna Śnieżek 2018-01-05 13:00:53
Modyfikował(a) Anna Śnieżek 2018-02-06 16:54:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Warunki Przetargu 738.94 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu najmu 522.02 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 100.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy najmu 608.85 KbPlik pdf

Rejestr zmian