Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5


ZMIANY:
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-21 13:46:50: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx
D.7011.143.3.2019.T                                                                             Krosno, dnia 21 czerwca 2019 r.
 
                                                                                             
                                                                                                                             wg rozdzielnika
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”
 
Data składania ofert:
2019-07-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-21 13:48:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-21 13:49:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-21 13:46:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ekrany DK28. 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 555.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-19 14:06:27: Zgodnie z pkt 14 ppkt b treści ogłoszenia oraz w związku z koniecznością doprecyzowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w punkcie 1, który otrzymuje brzmienie:
2019-06-17 15:27:27: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-06-17 15:27:06: Dodano plik Załącznik nr 1 - OFERTA.docx
RI.042.71.15.2019.H                                                                                                                            Krosno, 17.06.2019 r.
 


OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO,
38 - 400 Krosno, ul. Lwowska 28 a
tel. (13) 43 675 43, faks (13) 43 628 65;
NIP 684-00-13-798; REGON 370440809

OGŁASZA
 
że udzieli zamówienia na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl/BIP
Data składania ofert:
2019-06-26 09:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2019-06-17 15:28:00
PublikującyTomasz Penar 2019-06-17 15:28:00
Modyfikował(a) Tomasz Penar 2019-06-19 14:06:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - OFERTA 71.04 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy 355.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik ogłoszenie .doc
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.docx
2019-06-12 07:36:27: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania   
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni oraz częściowo w korytarzu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie. Zakres prac obejmuje także przeniesienia istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. w miejsce będące poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło wskazane w dokumentacji oraz montaż gazomierza wraz z skrzynką gazową w korytarzu. W wyniku przeniesienia podgrzewacza konieczne jest wykonanie nowych podejść w celu połączenia pogrzewacza z instalacją wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjną (skropliny).
 
Zakres prac obejmuje:
 • demontaż i przeniesienie istniejącego wyposażenia kolidującego z zakresem prac oraz zabezpieczenie pozostałego wyposażenia przed uszkodzeniem oraz  zabrudzeniem,
 • demontaż istniejących okapów gastronomicznych,
 • demontaż istniejącego kanału powietrzno-spalinowego kotła gazowego,
 • przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem podlicznika gazu oraz skrzynki gazowej,
 • przeniesienie istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. wraz z podłączeniem do kanału powietrzno-spalinowego,
 • wykonanie podejść w celu podłączenia instalacji wody ciepłej i zimnej do przeniesionego podgrzewacza,
 • wykonanie podejścia w celu odprowadzenia skroplin z przeniesionego podgrzewacza,
 • ponowne uruchomienie przepływowego podgrzewacza gazowego,
 • montaż okapów gastronomicznych bezpośrednio przy ścianie w miejscu po przeniesionym podgrzewaczu,
 • wykonanie prób szczelności instalacji podlegających przebudowie,
 • montaż dwóch kratek nawiewnych w drzwiach,
 • zamurowanie powstałych w trakcie prac przejść przez ściany, zaszpachlowanie otworów po kołkach montażowych, odmalowanie pomieszczenia w obszarze prowadzonych prac,
 • wniesienie oraz ponowny montaż wyposażenia pomieszczenia.
 
Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
Data składania ofert:
2019-06-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2019-06-12 07:31:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-06-12 07:31:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-06-12 07:36:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa 5.10 MBPlik zip
2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 15.91 KbPlik doc
3. ogłoszenie 49.00 KbPlik doc
4. SIWZ + Załączniki 121.00 KbPlik doc
5. wzór umowy 220.92 KbPlik pdf
6. Zdjęcia 30.49 MBPlik zip

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje:
- demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej,
- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną),
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia,
- dostawa i montaż urządzeń Street Workout,
- ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnie z kostki brukowej),
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) w miejscu stojaków dla rowerów,
- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą
Data składania ofert:
2019-06-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-06-04 13:55:00
PublikującyDorota Nitka 2019-06-04 14:02:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe - ścieżka zdrowia 44.00 KbPlik doc
2. Specyfikacja warunków technicznych 58.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 38.50 KbPlik doc
4. Dokumentacja techniczna 8.43 MBPlik zip

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-06-10 15:26:18: Dodano plik Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28.pdf
Więcej >>>
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28.pdf
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28.jpg
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28.doc
2019-06-10 15:25:49: Dodano plik zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28.docx
2019-06-10 15:25:13: Dodano plik Wzór umowy ekrany DK28.docx

 „Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych przy ul. Grodzkiej w Krośnie”

Data składania ofert:
2019-06-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-06-10 15:23:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-06-10 15:23:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-06-10 15:26:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy 53.59 KbPlik doc
2. zał nr 1 - Tabela opracowań ekrany DK28. 24.79 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ekrany DK28 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ekrany DK28 41.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ekrany DK28 489.22 KbPlik image
6. zał nr 5 - Mapa zasięgu hałasu ekrany DK28 22.90 MBPlik pdf
7. zał nr 6 - Analiza porealizacyjna ekrany DK28 1.79 MBPlik pdf
8. Zaproszenie do składania ofert ekrany DK28 557.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik Zaproszenie 2 do składania ofert ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Sportowa.jpg
Więcej >>>
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 3 - Wykaz osób ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 2 - Formularz oferty ul. Sportowa.doc
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik zał nr 1 - TOP ul. Sportowa.docx
2019-05-14 13:44:39: Dodano plik Wzór umowy ul. Sportowa.docx
D.7011.29.5.2019.T                                                                                                         Krosno, dnia 14 maja 2019 r.
 
                                                                                              wg rozdzielnika
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (dz. nr 222)” – remont ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową kanalizacji deszczowej
Data składania ofert:
2019-05-24 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-05-14 13:45:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-05-14 13:45:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-05-14 13:44:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy ul. Sportowa. 53.52 KbPlik doc
2. zał nr 1 - TOP ul. Sportowa. 24.69 KbPlik doc
3. zał nr 2 - Formularz oferty ul. Sportowa 34.50 KbPlik doc
4. zał nr 3 - Wykaz osób ul. Sportowa 36.50 KbPlik doc
5. zał nr 4 - Plan sytuacyjny ul. Sportowa 329.23 KbPlik image
6. Zaproszenie 2 do składania ofert ul. Sportowa 547.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
GK.7021.8.2019.B                                                                              Krosno, dnia 17.04.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.

 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
452551110-3  Roboty budowlane w zakresie studni
45442120-4    Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442200-9    Nakładanie powłok antykorozyjnych
34953300-5    Chodniki
71250000-5    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71351200-5    Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
43121500-2    Urządzenia do badania odwiertów
 
Data składania ofert:
2019-05-07 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-04-17 14:02:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-23 11:03:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-05-15 14:50:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie- studnie 6.08 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1- SWIZ studnie publiczne 7.55 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy konserwacja studni 2019 r. 46.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie 36.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4- Wykaz studni istniejących 1.59 MBPlik pdf
6. Załącznik nr 5 -Tabela przedmiarów 20.38 KbPlik doc
7. Ogłoszenie o wyborze oferty 307.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
 • 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
 • 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
 • 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
 • 71540000-5 Usługi zarządzania budową
Data składania ofert:
2019-04-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-04-11 15:12:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-12 13:12:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie Insp Nadz OZE publ 1.26 MBPlik pdf
2. Zalaczniki 2, 3, 4 ,5 117.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 11:41:09: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
GK.7021.6.2019.B                                                                              Krosno, dnia 18.03.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA  MIASTO  KROSNO, 38 - 400  Krosno ul. Lwowska  28A  tel. (0-13) 47- 43 - 629,
fax. ( 0-13 )   47 - 43 - 625; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989.
Data składania ofert:
2019-03-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 10:35:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-20 10:36:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 11:41:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 44.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 418.16 KbPlik pdf
3. załącznik nr 3 716.79 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 4 253.87 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie 789.35 KbPlik pdf
6. SIWZ 5.00 MBPlik pdf
7. Informacja ogłosznie o wyborze wykonawcy 236.99 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 12:19:44: Dodano plik Informacja -ogłoszenie.pdf
GK.7021.3.2019.B                                                                                 Krosno, dnia 18.03.2019r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.
 
GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 632, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,
 
Data składania ofert:
2019-03-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-03-18 14:32:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-03-18 14:33:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-04-08 12:19:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.58 MBPlik pdf
2. Formularz ofertowy załącznik nr 1 260.33 KbPlik pdf
3. Oświadczenie wykonawcy 438.06 KbPlik pdf
4. Informacja ogłoszenie o wyniakach postepowania 232.27 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2019r. 07:14:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.