Gmina Miasto Krosno
Zamawiający
Ogłoszenie nr 520050000-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Krosno: Projekt „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Nazwa projektu lub programu: Projekt „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Krosno, Krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska  28A, 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.krosno.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
pod adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, Kancelaria Ogólna
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na projekt makiety krośnieńskiej starówki, która usytuowana będzie na zabytkowej studni na krośnieńskim rynku
Numer referencyjny: ZP.271.37.2019

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu makiety krośnieńskiej starówki przy założeniach opisanych poniżej. 1) Makieta Miasta w formie rzeźby zostanie usytuowana w centrum zespołu staromiejskiego Krosna – jako pokrywa studni stojącej na krośnieńskim rynku (średnica pokrywy 290 cm). Zakłada się, że będzie to przestrzenny model historycznego miasta z przełomu XVI i XVII w., odzwierciedlający jego wizerunek zamieszczony w dziele G. Brauna i F. Hogenberga „Miasta Świata”. 2) Makieta powinna być rekonstrukcją historyczną zabudowy miejskiej wraz z fortyfikacjami. Całość zabudowy powinna uwzględnić w szczególności min.: bramy wjazdowe wraz z murami obronnymi, Kościół Farny, Kościół Franciszkanów, podcienia z kamienicami. 3) Makieta musi posiadać część opisową w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, słowackiej oraz w alfabecie Braille'a. 4) Makieta musi zostać oznakowana zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu (w ramach którego jest finansowana) odpowiednimi logotypami oraz informacją o dofinansowaniu projektu i partnerach projektu (informacje na temat oznakowania znajdują się pod linkiem http://www.karpacki.pl/logotypy-/). 5) Makieta powinna być zaprojektowana w formie przestrzennej i mieć znamiona oryginalnej koncepcji artystycznej. 6) Makieta powinna uwzględniać elementy oświetleniowe - w sąsiedztwie studni znajduje się źródło prądu umożliwiające podłączanie oświetlenia. 7) Wszystkie elementy architektury obiektów artysta powinien wykonać z zachowaniem szczegółowości pokazanej w prezentowanym detalu konkursowym. 8) Do zadań uczestnika konkursu należy właściwe uwzględnienie uwarunkowań terenu, na którym zostanie usytuowana makieta.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71222000-0,
92312200-3
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone Regulaminie Konkursu, tj.: 1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 1.1. Określenie warunków. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 2.1. Określenie warunków. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 3.1. Określenie warunków. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do Regulaminu); Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Walory estetyczne - 45
Techniczne założenia wykonania rzeźby - 35
Walory historyczne - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 22/03/2019, godzina: 10:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2019 r., do godz. 10.00.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie i montaż makiety zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który według Sądu Konkursowego przedstawi pracę konkursową w najlepszym stopniu spełniającą kryteria oceny prac konkursowych, określone w Regulaminie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych